História KSL

kanadska slovenska liga

Od roku 1886 vzniklo v Kanade veľa slovenských spolkov, keď sa prvé skupiny Slovákov usadili v Alberte, Manitobe a Saskatchewane... Mnohé boli však zamerané iba na svojpomoc pre svojich členov a nezaujímal ich osud národa z ktorého vyšli.

V roku 1932 sa pracovníci Slovenskej Ligy v Amerike rozhodli mať v Kanade svoju vlastnú organizáciu. Ukázalo sa to byť najlepšou a najistejšou bázou pre svojpomoc, udržanie slovenského ducha a integráciu do mnohorečovej a mnohokuľtúrnej kanadskej spoločnosti. Hromadná emigrácia Slovákov do Kanady začala po prvej svetovej vojne - najmä po roku 1925,a to preto, lebo Amerika obmedzila kvótu prisťahovalectva zo stredoeurópských štátov. Slovák v túžbe po lepšom živote obrátil svoj zrak smerom k novej, máloznámej krajine, Kanade.

Vysťahovalectvo do Kanady spočiatku dialo sa v malom počte. V neskorších rokoch sa rozrástlo na 1500 slovenských prisťahovalcov ročne.Śtatistika udáva,že v roku 1921 v celej Kanade bolo len 1,500 slovenských risťahovalcov.

V nasledujúcich dvoch desaťročiach tento počet vzrástol na vyše 35,000. Podľa štatistiky z roku 1961,v Kanade je vyše 42,000 obyvateľov slovenského pôvodu. V skutočsti Slovákov má byť v Kanade okolo 65,000. Ako všade inde,teda aj do Kanady, Slováci sa sťahovali najviac z hospodárskych príčin, ale nechýbali ani príčiny politické. Prišli sem najviac s úmyslom zarobiť a vrátiť cestovné, našporiť nejaký ten groš a potom sa vrátiť domov na Slovensko. Osud skrižoval ich plány. Ked´ sa v Kanade udomácnili a vybadali, že tu sa dá lepšie žiť ako doma, mnohí z nich ani dlho nečakali, ale stiahli za sebou svoje rodiny, čo zavzdalo príčiny k čulejšiemu spoločenskému a organizačnému životu Slovákov v Kanade.

V decembri roku 1932 vo Winnipeg, Manitoba, založili Slovenskú Ligu v Kanade. Vznikla zo zborov Slovenskej Ligy v Amerike, ktoré v tom čase jestvovali na východe a západe Kanady. Vykolísala sa z nich nová, samostatná, kanadsko-slovenská organizácia, nie z nejakej nevďačnosti voči americkým slovákom, ale z nutnosti a naliehavej potreby mať samostatnú organizáciu zameranú výlučne potrebám a snahám Slovákov v Kanade.

Vo februári 1934 Slovenská Liga v Kanade obdržala svoj "Dominion Charter", čím došlo aj k zmene mena na Kanadská Slovenská Liga. Jej zakladateľmi boli Andrej Kučera, Juraj Rondoš a Pavol A.Sabo. Niekoľkokrát sa slovenské spolky, hlavne Kanadská Slovenská Liga a Kanadský Slovenský Podporný Spolok pokúšali o spojenie týchto dvoch najväčších organizácií. Najbližšie k spojeniu došlo v roku 1970 kedy oba spolky zvolali Konvenciu pre odsúhlasenie spojenia. Po prebraní niekoľkých možností, a pre nesúhlas zmeniť meno, respectívne začať pod menom novým, sa spolky rozišli bez uzavretia dohody. Dnes oba spolky zápasia o existenciu, pre nedostatok prílevu novej emigrácie. Starí emigranti slovenského pôvodu odchádzajú, posledná väčšia vlna prišla po roku 1968 a aj oni sa vyhýbali spolkom, boli znechutený organizovaním. Vybrali si ľahšiu cestu,zapadli do kanadskej spoločnosti.